Használati feltételek

Ezek a használati feltételek (“Feltételek”) kötelező érvényű jogi megállapodást képeznek Ön egyénileg, és ha Ön egy vállalat vagy más jogi személy nevében keresi fel a cityface-media.com webhelyet (“Webhely”), akkor az adott társaság vagy más jogi személy között, amelynek nevében Ön hozzáfér a Webhelyhez (együttesen „Ön” vagy „Öné”), és a Stoparthritis-group, a Budapest, Magyar Tudósok Körútja 2, 1117 címen bejegyzett társaság (“STOPARTHRITIS-GROUP”) a Webhelyhez való hozzáférésével kapcsolatban (az alábbiakban meghatározottak szerint).

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, MIELŐTT HOZZÁFÉRNE EHHEZ A WEBOLDALHOZ. Azzal, hogy felkeresi ezt a weboldalt (az alábbiakban meghatározottak szerint), elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a Feltételeket teljes egészében, beleértve azt is, hogy a Feltételek a 6. szakasznak megfelelően módosíthatók. A weboldal megnyitásával vagy használatával Ön elismeri, hogy nagykorú. Ha nem fogadja el a Feltételeket, semmilyen módon nem fogja elérni ezt a Webhelyet (az alábbiakban meghatározottak szerint).

1. A webhely használata
Ön felelős a Webhely eléréséért, és ez a hozzáférés harmadik féltől származó díjakat is tartalmazhat (például internetszolgáltatók vagy műsoridő díjai). Ön felelős ezekért a díjakért. Ezen túlmenően Önnek fel kell készülnie és felelősséget kell vállalnia minden felszerelésért, amely a webhely eléréséhez szükséges.

Ön szabadon megválaszthatja, hogy milyen hardvert és módszert szeretne elérni a Webhelyhez anélkül, hogy az STOPARTHRITIS-GROUP miatt aggódnia kellene.

2. Szellemi tulajdon
Ezt a webhelyet, beleértve ezt a webhelyet és az Ön számára biztosított egyéb anyagokat is, szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak és/vagy egyéb tulajdonjogok, valamint a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos törvények védik.

Ezt a weboldalt sem egészben, sem részben tilos másolni, reprodukálni, továbbítani, megjeleníteni, terjeszteni, bérelni, tovább engedélyezni, módosítani, tárolni későbbi használatra, vagy más módon felhasználni, sem egészben, sem részben, kivéve, ha az ilyen felhasználást engedélyezi Japán szerzői jogi törvények és egyéb vonatkozó törvények.

Ön tudomásul veszi, hogy ezeken a Webhelyeken minden jog, jogcím és érdekeltség az STOPARTHRITIS-GROUP-nél vagy licencadóinál marad. Ön csak a Feltételeknek megfelelően jogosult a Weboldal használatára, és nem szerez semmilyen más jogot, jogcímet vagy érdekeltséget, akár közvetetten, akár megtagadva, akár más módon.

3. Korlátozások
A weboldal megnyitásával NEM fog:
(1) a jelen Webhely forráskódjának, objektum kódjának vagy alap struktúrájának visszafejtése, szétszerelése vagy más módon történő felkutatása;
(2) módosítani, adaptálni, lefordítani vagy származékos műveket létrehozni ezen a Webhelyen, beleértve ezt a Webhelyet is;
(3) hozzáférni ehhez a weboldalhoz, hogy megkíséreljen jogosulatlan hozzáférést szerezni vagy használni az STOPARTHRITIS-GROUP vagy licencadói rendszereit és webhelyét, vírusokat, trójai falókat, időzített bombákat, kémprogramokat, rosszindulatú programokat, undo botokat, passzív mechanizmusok gyűjtését, robotokat továbbítani. , adatbányászati ​​szoftver vagy bármely más rosszindulatú vagy invazív kód vagy program az STOPARTHRITIS-GROUP vagy licencadói rendszerein és webhelyén;
(4) támadást megkísérelni, átvizsgálni vagy tesztelni az STOPARTHRITIS-GROUP és licencadói rendszereinek és webhelyének sebezhetőségét;
(5) hozzáférni ehhez a Weboldalhoz bármely biztonsági funkció, hitelesítési funkció vagy bármely más olyan funkció megzavarása vagy megkerülése érdekében, amely korlátozza STOPARTHRITIS-GROUP és licencadói rendszereinek és webhelyének használatát vagy hozzáférését;
(6) módosítani vagy eltávolítani a jelen Webhelyen található szerzői jogi, védjegy- vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket;
(7) nem foglalhatja bele ezt a Webhelyet bármely termékbe vagy szolgáltatásba; vagy
(8) lemásolni vagy reprodukálni ezt a weboldalt bármely más szerveren vagy helyen további sokszorosítás vagy terjesztés céljából.

A Feltételek be nem tartásából eredő törvények, szabályok vagy rendelkezések megsértéséért kizárólag Ön a felelős.
4. GARANCIA KIZÁRÁSA
EZT A WEBHELYET „AHOGYAN” BIZTOSÍTJUK ÖNNEK, ÉS AZ STOPARTHRITIS-GROUP ÉS/VAGY LICENCADÓI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET EZZEL A WEBOLDALLAL VAGY ANNAK BÁRMILYEN CÉLRA VAGY GARANCIÁRA VALÓ ALKALMASSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN. A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉBEN, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A TÖRVÉNYES GARANCIÁKAT, AZ ELADHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A HARMADIK GARANCIÁK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT, A JELEN WEBHELYEN ÉS/VAGY ANNAK TARTALMÁBAN ELÉRHETŐ KÖVETELÉSEKET. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK TELJES KOCKÁZATA KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI.
5. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY EZT A WEBOLDALT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ÉRI EL. AZ STOPARTHRITIS-GROUP ÉS/VAGY LICENCADÓI, KAPCSOLT VÁLLALATAI VAGY BESZÁLLÍTÓI ÉS/VAGY AZOK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS KÉPVISELŐI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK ÖNNEL VAGY BÁRMELY KÖZVETLEN FÉLLEL SZEMBEN/VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZON, ELADÁSOK VAGY ÜZLET, ADAT- ÉS/VAGY ÜZLETVITEL, AMELYET A WEBOLDAL HASZNÁLATA VAGY A WEBOLDAL ELÉRHETETLENSÉGE OKOZOTT, MÉG AKKOR IS, HA AZ STOPARTHRITIS-GROUP VAGY LICENCADÓI TUDTÁK VAGY TUDTAK ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A WEBHELLYEL KAPCSOLATOS ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN AZ, HOGY MEGSZÜNTETI A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST. EBBEN AZ 5. SZAKASZBAN SEMMI SEM KORLÁTOZZA AZ STOPARTHRITIS-GROUP FELELŐSSÉGÉT ÖNNEL SZEMBEN OLYAN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT, AMELYET A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK NEM ZÁRHATNAK KI.

6. Egyéb feltételek

1) Az STOPARTHRITIS-GROUP saját belátása szerint és az Ön előzetes értesítése nélkül időről időre módosíthatja a Feltételeket. A Weboldal használatával vagy elérésével bármilyen ilyen változtatást követően Ön elfogadja az ilyen változtatásokat. Ezért az STOPARTHRITIS-GROUP arra ösztönzi, hogy rendszeresen tekintse át a Feltételeket, amikor belép erre a webhelyre. Az alábbi UTOLSÓ FRISSÍTÉS felirat alapján meghatározhatja, hogy az STOPARTHRITIS-GROUP mikor változtatta meg utoljára a Feltételeket. A fentiek ellenére a Feltételek módosításai nem vonatkoznak az Ön és az STOPARTHRITIS-GROUP közötti vitákra, amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy az STOPARTHRITIS-GROUP közzétette a Feltételek felülvizsgált változatát, amely tartalmazza az ilyen változtatásokat, vagy más módon értesítette Önt az ilyen változásokról.

2)Ha a jelen Szerződésben kifejezetten nem szerepel, ha a Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tekintik, az ilyen rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a Feltételek többi rendelkezését, és minden olyan rendelkezés, amelyet az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érint, teljes egészében megmarad hatalom és cselekvés szempontjából.

3)A feltételekre a japán jog az irányadó. Ön és az STOPARTHRITIS-GROUP ezennel feltétel nélkül alávetik magukat a Tokiói Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságának a Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos viták megoldására. Ön beleegyezik abba, hogy lemond a joghatósággal, helyszínnel vagy kényelmetlen fórummal kapcsolatos kifogásokról.

4)Az STOPARTHRITIS-GROUP nem állítja és nem garantálja, hogy ez a weboldal alkalmas vagy elérhető bármely adott joghatóság területén. Tilos a Tartalomhoz való hozzáférés olyan területekről, ahol a Tartalma illegális. Ön elfogadja, hogy a Webhely és/vagy További webhelyek használatával vagy elérésével ezt saját kezdeményezésére teszi, és felelős a vonatkozó helyi törvények, szabályok és előírások betartásáért.

5)Előfordulhat, hogy az ezen a webhelyen és/vagy további webhelyeken szereplő termékek és szolgáltatások nem vásárolhatók meg az Ön országában vagy területén. Az ilyen termékekre és szolgáltatásokra való hivatkozás ezen a webhelyen és/vagy további webhelyeken nem jelenti azt, és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek lesznek az Ön adott helyén. Érdeklődjön a Stoparthritis-group Group helyi képviselőjénél az adott termékek és szolgáltatások elérhetőségéről és áráról az Ön területén.

6)A jelen Webhellyel kapcsolatos bármely tartalom letöltésével, e-mailben történő elküldésével, közzétételével vagy más módon az STOPARTHRITIS-GROUP-nek történő továbbításával (amelyek mindegyike “Benyújtás”) tudomásul veszi, hogy az ilyen Benyújtás nem bizalmas jellegű, és automatikusan benyújtja (vagy garantálja, hogy az ilyen jogok tulajdonosa kifejezetten megkapja) STOPARTHRITIS-GROUP örökös, világméretű, nem kizárólagos, ingyenes, teljes mértékben fizetett, (több szinten) továbbengedélyezhető, átruházható jog és engedély a felhasználásra, reprodukálására, módosítására, adaptálására, közzétételére, végrehajtására és megjeleníteni (nyilvánosan vagy más módon), továbbítani és terjeszteni az ilyen anyagokat bármilyen formában, bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett eszközzel vagy technológiával. Ezen túlmenően Ön garantálja, hogy az Alkalmazásban szereplő összes úgynevezett személyhez fűződő jogot megsértettek.

7)Ön sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálhatja vagy reexportálhatja az ezen a Webhelyen található Tartalmat egyetlen országba sem, megsértve a japán vagy bármely más vonatkozó export törvényt és szabályozást

8)A jelen Feltételek hivatkozásként is szerepelnek, és tartalmazzák az STOPARTHRITIS-GROUP Adatvédelmi szabályzatában meghatározott feltételeket, amelyek az Adatvédelmi szabályzat oldalon találhatók.

7. Hivatkozások más webhelyekről.
A Webhelyre mutató hivatkozás akkor engedélyezhető, ha betartja a következő linkelési szabályzatot: (i) az Ön webhelye nem rágalmazhatja vagy károsíthatja az STOPARTHRITIS-GROUP-t, és nem tartalmazhat nem megfelelő tartalmat; (ii) webhelye nem sértheti a közrendet és a közerkölcsöt, és nem sértheti az STOPARTHRITIS-GROUP megbízhatóságát vagy méltóságát; (iii) az Ön webhelye nem sértheti harmadik felek jogait, tulajdonát és magánéletét; (iv) semmilyen módon nem keretezheti a Tartalmat, és semmilyen más módon nem keltheti azt a benyomást, hogy a Tartalom az STOPARTHRITIS-GROUP-hez tartozik; (v) webhelyét nem szabad úgy bemutatni, hogy az Ön és az STOPARTHRITIS-GROUP közötti együttműködésről téves benyomást keltsen; (vi) webhelye nem keltheti azt a hamis benyomást, hogy az STOPARTHRITIS-GROUP tanúsítja vagy támogatja az Ön webhelyét, amelyen a link szerepel;
Az STOPARTHRITIS-GROUP kérheti az ilyen hivatkozás eltávolítását. Ez az engedély automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti a Feltételek vagy az Alwebhelyek bármely vonatkozó felhasználási feltételeit. A felmondás után minden hivatkozást el kell távolítania.

Link beállítási módszer:
·       Kérem, adjon meg egy linket a telepítéshez az alább látható módon.
A szöveges link példáját követő módszer:
Példa 1) <a href=”https://www.cityface-media.com/” title=”STOPARTHRITIS-GROUP”> STOPARTHRITIS-GROUP </a>
Példa 2) <a href=”https://www.cityface-media.com/” title=”STOPARTHRITIS-GROUP “> STOPARTHRITIS-GROUP </a>
8. Linkek erről a webhelyről és/vagy további webhelyekről más webhelyekre.
Ez a webhely hivatkozásokat tartalmazhat más webhelyekre vagy forrásokra az interneten. Mivel az STOPARTHRITIS-GROUP nem ellenőrzi az ilyen webhelyeket és erőforrásokat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az STOPARTHRITIS-GROUP nem felelős az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, és nem támogatja és nem vállal felelősséget az ilyen webhelyeken elérhető tartalomért, reklámozásért, termékekért vagy egyéb anyagokért. Ön azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy az STOPARTHRITIS-GROUP sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen webhelyeken vagy azon keresztül elérhető tartalom, áruk vagy szolgáltatások használata.

A jelen Webhelyen és/vagy Aloldalakon semmi sem értelmezhető úgy, mint az STOPARTHRITIS-GROUP ajánlása és/vagy jóváhagyása a hivatkozott oldalak tartalmára, valamint az ilyen linkelt oldalakon megjelenő és/vagy biztosított termékekre és/vagy szolgáltatásokra. Ebben a dokumentumban semmi sem értelmezhető partnerségként vagy hasonlóként a hivatkozott oldalak üzemeltetői és az STOPARTHRITIS-GROUP között.

A jelen Webhelyen és/vagy Alwebhelyeken kívüli bármely más webhely böngészése a saját kockázatára történik, és összhangban van (i) bármely kormány vonatkozó törvényeivel, szabályaival, előírásaival (beleértve, de nem kizárólagosan a részlegeket, ügynökségeket és képességeiket) és (ii) az ilyen oldalakon szereplő feltételeket.
9. Vegye fel a kapcsolatot az STOPARTHRITIS-GROUP-el.
Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel vagy a Webhellyel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az STOPARTHRITIS-GROUP-el az űrlapunk kitöltésével. Ha e-mailben szeretne kapcsolatba lépni velünk, mivel az e-mailek nem mindig biztonságosak, kérjük, ne adjon meg bizalmas információkat az STOPARTHRITIS-GROUP-nek küldött e-mailjeiben.
10. Egyéb
Ezek a Feltételek tartalmazzák az Ön és az STOPARTHRITIS-GROUP között létrejött teljes megállapodást a jelen Webhellyel kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és ajánlatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írásbeli, Ön és az STOPARTHRITIS-GROUP között ezekkel a webhelyekkel kapcsolatban. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy nincs felhatalmazása, kötelezettségek vagy felelősségek elfogadására vagy létrehozására az STOPARTHRITIS-GROUP nevében. A jelen Feltételek szerinti jogairól a fél csak mindkét fél által aláírt írásbeli okirattal mondhat le. A jelen Feltételek bármely rendelkezésének be nem tartása nem jelenti az ezekről vagy bármely más rendelkezésről való lemondást. Az STOPARTHRITIS-GROUP kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át vagy nem adhatja tovább licencbe a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit. A jelen Feltételekben semmi sem szól harmadik félnek, és a felek nem jelentik azt, hogy bármely rendelkezést bármely harmadik fél végrehajthatná. A jelen dokumentumban található címsor vagy szakaszfejléc csak a kényelem kedvéért került beillesztésre, és semmilyen módon nem határozza meg vagy magyarázza a jelen dokumentum egyetlen szakaszát vagy rendelkezését sem. Az STOPARTHRITIS-GROUP nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból eredő kötelezettségek elmulasztásáért.